top of page
Vizas
Covid-19 ierobežojumi
Vispārīgās ceļotāja pamattiesībasVispārīgās ceļotāja pamattiesības

Svarīga informācija ceļotājiem

Sīkdatņu politika

Kas ir sīkdatnes?

Uzņēmuma mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”).

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko mājaslapa saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni.

Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus (teksta lielumu, valodu u.c.) un tādejādi uzlabot lietotāja ērtības, lietojot konkrēto vietni.

Sīkdatņu dzēšanas gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas pēc sīkdatņu dzēšanas nedarbosies.

Kāpēc tiek izmantotas sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai: 

  • Atcerētos jūsu ekrāna iestatījumus (piemēram, valodu, fontu lielumu u.c.);

  • Iegūtu statistikas datus (piemēram, kā jūs šeit nokļuvāt, apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.) ar mērķi uzlabot un optimizēt mājas lapas darbību;

  • Nodrošinātu jūsu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.


Sīkdatņu veidi: 

Funkcionālās sīkdatnes (pirmās puses sīkdatnes)

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai mājas lapa spētu pildīt savas funkcijas un neaizmirstu jūs ikreiz, kad tiek veikta jauna darbība, piemēram, valodas iestatījumus, ievadīto tekstu vai atverot vietni no jauna, tā spētu ielādēt saturu ātrāk, nekā pirmajā atvēršanas reizē.

Analītikas un reklāmas sīkdatnes (trešās puses sīkdatnes)

Vietnē tiek izmantotas analītikas programmas – Google Analytics un WIX analytics. Šīs programmas izmanto sīkdatnes, dodot iespēju mums, kā vientnes uzturētājam analizēt, kādu saturu vietnē izmanto visbiežāk, caur kādu meklētāju lietotājs ir nonācis un kā spēj orientēties vietnē. Iegutā informācija tiek izmantota ar mērķi veikt attiecīgus vietnes uzlabojumus, lai padarītu ērtāku navigāciju un lietotāja interesēm atbilstošāku vietnes saturu.

Papildus vientē var tikt izmantoti tādi servisi, kā Google Adwords ar mērķi nodoršināt lietotāja vēlmēm atbilstošu reklāmu. Youtube, lai nodrošinātu vietnē video saturu vai saites uz citām mājas lapām. Facebook, Instagram, draugiem.lv, LinkedIn, lai piedāvātu iespēju apskatīt saturu no šiem sociālajiem kontiem vai dalīties ar mājas lapas saturu tajos. Visi šie servisi izmanto sīkdatnes, lai iegūtu statistikas datus un noskaidrotu, kādas ir populārākās meklēšanas tendences. Šīs trešo pušu sīkdatnes ir ārpus mūsu kontroles. 

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē uz laiku vai līdz brīdim, kad tās manuāli izdzēsīsiet.

Ja vēlaties, jums ir iespēja sīkdatnes kontrolēt vai izdzēst no ierīces. Jums ir iespēja atslēgt sīkdatņu izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču ņemiet vērā, ka daži pakalpojumi un vietnes funkcijas var nedarboties.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīti šajos noteikumos.

Privātuma politika

Privātuma politika sniedz fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.

Personas datu apstrādes pārzinis

1.  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Discovery Tours", reģistrācijas Nr. 40003902571, Juridiskā adrese: Ozolciema iela 18 -156, Rīga, LV-1058, Latvija, faktiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija.

 

2.  SIA "Discovery Tours" kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@discoverytours.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA "Discovery Tours" biroja adresē, var uzdot jautājumus vai iesniegt pieprasījumus par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

3.  Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Ar Personas datiem šajā gadījumā saprot: vārdu, uzvārdu, personas kodu, personas apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, derīguma datumu, e-pasta adresi, telefona numuru.

4.  Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

  • fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “Discovery Tours” drošība jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

5.  SIA “Discovery Tours” uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

6.  SIA “Discovery Tours” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar likumdošanu: - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7.  Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “Discovery Tours” interneta mājaslapā, elektroniskajā pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

8.  SIA “Discovery Tours” apstrādā personas datus sekojošos nolūkos:

  • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: klienta identificēšanai, piedāvājuma sagatavošanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai, pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem, klientu apkalpošanai, pieteikumu izskatīšanai un apstrādei, klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai;

  • Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, efektivitātes mērīšanai, atskaišu sagatavošanai, klientu aptauju veikšanai;

  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm likumdošanā noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9.  SIA “Discovery Tours” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

10. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

11. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA “Discovery Tours”  saistošos likumdošanas normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

12. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

13. likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA “Discovery Tours” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Discovery Tours”  leģitīmās (likumīgās) intereses.

14. SIA “Discovery Tours” likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz tālruņiem vai, interneta mājas lapā; veikt darbības Klientu lojalitātes veicināšanai un noturēšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS); novērst krāpšanu vai citu ļaunprātīgu rīcību; nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt un uzturēt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

15. SIA “Discovery Tours” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA SL Travel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

16. SIA “Discovery Tours” sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Discovery Tours” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar SIA “Discovery Tours” un Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei. 

Personas datu aizsardzība

17. SIA “Discovery Tours” drošība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Discovery Tours” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

18. SIA “Discovery Tours” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjom ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Discovery Tours” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās .

Personas datu glabāšanas ilgums

19. SIA “Discovery Tours” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā “Discovery Tours”  drošība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

20. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

21. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

22. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “Discovery Tours” drošība piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “Discovery Tours” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “Discovery Tours” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Discovery Tours” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

23. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

  1. rakstveida formā klātienē SIA “Discovery Tours” birojā, Rīgā, Vienības gatve 109, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

  2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko par SIA “Discovery Tours” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

24. SIA “Discovery Tours” drošība atbildi Klientam nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi, vai elektroniski uz klienta norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

25. SIA “Discovery Tours” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

26. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē.

27. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šī dokumenta punktā Nr.3.

28. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Tomēr Klients tiek informēts, ka pilnībā vai daļēji atsakoties no datu apstrādes.

29. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

30. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

31. SIA “Discovery Tours” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Komerciāli paziņojumi

32. SIA “Discovery Tours” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums par sūtījumu atteikumu, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

33. SIA “Discovery Tours” mājaslapā: www.discoverytours.lv var izmantot sīkdatnes.

34. SIA “Discovery Tours” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “Discovery Tours” nenes atbildību. 

Citi noteikumi

35. SIA “Discovery Tours” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu SIA “Discovery Tours” mājaslapā.

Sīkdatņu politka
Privātuma politika
bottom of page